صاحب امتیاز موسسه فرهنگی آموزشی دانش

خدمات قابل ارائه :

  1. فروش کتاب های کمک درسی
  2. دریافت هزینه های اردوهای مختلفت
  3. دریافت هزینه های جانبی
  4. دریافت شهریه دانش آموزان