اردوهای دبیرستان دوره اول

اردوی مجموعه ورزشی آفتاب ویژه دانش آموزان پایه هفتم